polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
W firmie usługowej Ginger up studio NIP 7291489706 REGON: 368725933 Ginger Up Studio Elżbieta
Lewińska ul. Gałczyńskiego 2, 93-259 Łódź. Prywatność i bezpieczeństwo Państwa danych osobowych są dla nas jednym z priorytetów w naszej działalności. Chronimy je z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, przetwarzamy w zakresie nie większym niż jest to niezbędne, ponadto zawsze w konkretnym celu i z dbałością o ich aktualność, rzetelność i prawdziwość. Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązują przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). W związku z tym, w naszej Polityce Prywatności informujemy o tym jak przetwarzamy Państwa dane osobowe spełniając równocześnie nasze obowiązki zgodnie z art. 13 i art. 14 RODO.

Co to s dane osobowe ?
Zgodnie z definicją z RODO dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników
określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Kto jest Administratorem zbieranych przez nas danych osobowych?
Administratorem danych osobowych, które od Państwa zebraliśmy jest Firma Usługowa Ginger up studio z siedzibą przy Gałczyńskiego 2, 93-259 Łódź, dalej w skrócie Ginger up studio.

Jak si z nami kontaktowa w sprawach związanych z danymi osobowymi?
W sprawie ochrony danych osobowych można się ze nami skontaktować za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres e-mail: gingerupstudio@gmail.com lub telefonicznie 510-168-604.

Jakie dane osobowe zbieramy, w jakim celu i na jakiej podstawie ?
Zbieramy jedynie niezbędne dane Państwa dane osobowe w celach takich jak:
a. nawiązanie kontaktu przed zawarciem umowy i w celu realizacji umowy między nami zawartej, w tym do udokumentowania jej wykonania i rozliczeń z nią związanych (np. wystawienie faktury) jak również do naszego bieżącego kontaktu w związku z wykonywaniem zawartej umowy, czyli przetwarzanie to ma miejsce na podstawie art. 6 ust. 1 b) RODO. Przetwarzamy zasadniczo nie więcej niż pozyskane od Państwa imię, nazwisko, adres, nr telefonu, adres e-mail, a w przypadku przedsiębiorcy – także NIP i firmę, a inne dane, jeżeli ich zebranie niezbędne jest do zawarcia i wykonania umowy na Państwa rzecz. W przypadku spotkań realizowanych w formie online, w celu prawidłowego nawiązania kontaktu i przeprowadzenia zajęć z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (platforma) przetwarzamy Państwa nazwę jako posiadaczy konta użytkownika platformy (jeżeli dana platforma tego wymaga) i Państwa wizerunek, w tym, głos udostępniony na tej platformie podczas zajęć. Podanie opisanych powyżej danych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem zawarcia umowy i realizowania usługi.
b. przetwarzamy także dane zawarte w umowach i innych dokumentach związanych z świadczeniem usług na Państwa rzecz lub naszą współpracą do celów wynikających z realizowanych prawnie uzasadnionych interesów administratora danych, takich jak
a) ustalanie i dochodzenie roszczeń, czy też obrona przed nimi,
b) posiadanie przez nas bazy sprawdzonych dostawców i kontrahentów dla celów
bieżących i ewentualnie powtarzających się zamówień w ramach relacji handlowych,
c) przetwarzanie danych osób wskazanych do kontaktu w ramach zawartych umów,
d) marketing naszych usług, czyli w przypadkach wskazanych w pkt. a-d na postawie art. 6 ust. 1 f) RODO, ale,
jeśli wspomniany marketing odbywa się poprzez wiadomość e-mail lub sms lub przesyłamy informację handlową naszych partnerów biznesowych, to działamy zawsze na podstawie Państwa zgody na podstawie i zgodnie z art. 6 ust. 1 a) RODO oraz na podstawie przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawy Prawo telekomunikacyjne – podanie więc danych kontaktowych w celu realizacji w tej formie naszego marketingu jest po pierwsze dobrowolne, po drugie taka wyrażona przez Państwa zgoda może być w każdej chwili wycofana bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. archiwizowania umów i dokumentów rozliczeniowych na podstawie przepisów prawa podatkowego i dotyczących rachunkowości i przetwarzanie danych związanych z wykonaniem naszych obowiązków jako pracodawcy/zleceniodawcy
– tu działamy więc na podstawie art. 6 ust. 1 c) RODO tj. przetwarzanie jest nam niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego. aby prowadzić w sposób interesujący naszą stronę internetową i konta/profile na portalach społecznościowych naszej firmy, w oparciu jednak o Państwa zgodę w rozumieniu art. 6 ust. 1 a) RODO i przepisy prawa autorskiego – przetwarzamy Państwa wizerunek i głos zarejestrowane na zdjęciach i filmach wykonanych w
związku ze świadczeniem przez nas usług. Zgoda ta może być w każdej chwili wycofana bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem biorąc pod uwagę możliwość prowadzenia przez nas profili/kont w mediach (portalach) społecznościowych (takich jak Facebook, Twitter, Instagram, Youtube) możemy także przetwarzać Państwa dane osobowe jako użytkowników takich mediów, w przypadku wykorzystywania ich funkcjonalności. Prowadząc oraz administrując naszymi kontami/profilami w mediach społecznościowych oraz w związku z Państwa aktywnością na nich (np. poprzez polubienia naszych postów i
publikacji, komentowanie ich, polubienie strony lub obserwowanie jej) oraz zgodnie z zasadami działania mediów społecznościowych, na których mamy nasze firmowe konta/profile, przetwarzamy Państwa dane osobowe, które Państwo na nich nam udostępniacie np. nazwę użytkownika czy zdjęcie profilowe. Podstawą do
tego jest art. 6 ust. 1 f) RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes administratora danych, który polega na budowaniu i utrzymywaniu społeczności związanej z naszą firmą poprzez posiadanie konta/profilu służącego do
informowania o naszej aktywności, promowania tworzonych przez nas wydarzeń oraz oferowanych usług, a także do komunikacji z Użytkownikami, z wykorzystaniem funkcjonalności mediów społecznościowych. Chcielibyśmy także Państwa poinformować, że niezależnie czy posiadacie czy też nie konto/profil użytkownika na danym portalu społecznościowym, my możemy korzystać z różnych dostępnych w takim portalu dla konta/profilu firmowego
funkcjonalności jak np. ustawianie określonych parametrów, filtrów i kryteriów na potrzeby statystyczne w celu jak najlepszego ukierunkowania oferty informacyjnej i promocyjnej, w tym tworzonych wydarzeń w związku z naszą działalnością. Dlatego posiadanie przez nas konta/profilu na portalu społecznościowym umożliwia takiemu portalowi zapisywanie plików cookies na komputerze lub na każdym innym urządzeniu osoby odwiedzającej nasze konto/profil lub wyświetlającej zamieszczane przez nas na nim treści. Informacje o tym jakie szczegółowe zasady dotyczące prywatności i przetwarzania danych osobowych stosuje dany portal społecznościowy oraz w jaki sposób korzysta z plików cookies dostępne są w polityce prywatności i polityce/informacji dotyczącej cookies dostępnych na danym portalu społecznościowym, np. aktualnie:

na Facebooku w zakładce Prywatność: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation oraz w zakładce Pliki cookie: https://www.facebook.com/policies/cookies/,

na Instagramie:
https://help.instagram.com/519522125107875,
https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig,

na Twitterze:
https://twitter.com/en/privacy, https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twittercookies,

na Youtube: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.


W przypadku chęci odwiedzania lub aktywności na naszym firmowym koncie/portalu w mediach społecznościowych zachęcamy zawsze najpierw do zapoznania się z publikowanymi i aktualizowanymi przez nie politykami prywatności i politykami cookies.

Czyje dane osobowe przetwarzamy i skąd one pochodzą?
Dane osobowe są zbierane bezpośrednio od Państwa, lecz mogą być także pozyskane od osoby trzeciej/innego podmiotu w sytuacjach następujących:
a) podania Państwa danych przez naszego Klienta lub Kontrahenta w związku z
wykonywaną umową lub współpracą biznesową,
b) w innych przypadkach – z publicznie dostępnych źródeł jak Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, Główny Urząd Statystyczny, strony i portale internetowe, np. w przypadku poszukiwania przez nas do współpracy dostawców towarów i usług lub innych potencjalnych Kontrahentów.

Czy przekazujemy dane osobowe innym podmiotom (odbiorcom danych) ?
Państwa dane mogą być przekazywane innym podmiotom (odbiorcom danych):

podmiotom zewnętrznym wspierającym naszą działalność takim jak dostawcy usług i stosowanych przez nas systemów (np. zewnętrzna księgowość, dostawca serwera czy też dostawca usługi poczty elektronicznej), bankom i operatorom płatności przy potrzebie wzajemnych rozliczeń za ich pośrednictwem, innym odbiorcom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Przekazywanie Państwa danych do osób trzecich?
Nie przekazujemy Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy czyli do tzw. państw trzecich W związku z korzystaniem w naszej działalności z usług Google LLC, która to firma według publikowanej przez nią Polityki prywatności korzysta z serwerów w różnych krajach, chcielibyśmy jednakże poinformować, że może w związku z tym dojść do transferu Państwa danych poza ten obszar na zasadach opisanych przez Google LLC w Polityce prywatności tej firmy i wramach przyjętych przez nią środków bezpieczeństwa.

Przez jaki okres przechowujemy dane osobowe ?

Dane zawarte w łączących nas umowach i/lub korespondencji elektronicznej dotyczącej zawarcia umowy przechowujemy co najmniej przez okres przedawnienia roszczeń mogących wynikać z danych umów, natomiast dokumenty rozliczeniowe – do upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Przez okres dłuższy przechowujemy dane osobowe, gdy jesteśmy do tego zobowiązani na podstawie przepisów prawa, np. dane pracowników, czy zleceniobiorców. Gdy w związku z realizacją treningów online przetwarzamy Państwa nazwę jako posiadaczy konta użytkownika platformy (jeżeli dana platforma tego wymaga) i Państwa wizerunek, w tym, głos udostępniony na tej platformie ma to miejsce jedynie przez czas realizowania zajęć w tej formie.

Gdy przetwarzamy dane osobowe w celu marketingowym (np. przesyłając Państwu Newsletter), to, niezależnie od wskazanych wyżej okresów, jeśli robimy to na podstawie Państwa zgody – przechowujemy je dla tego celu do momentu cofnięcia zgody, zaś w pozostałych przypadkach (marketing bezpośredni bez konieczności uzyskania zgody czyli np. poprzez wykorzystanie tradycyjnej przesyłki) – do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu.

Najdłużej do momentu wniesienia sprzeciwu przetwarzamy również dane osobowe zawarte w bazie naszych dostawców i kontrahentów dla celów bieżącego zamawiania towarów i usług.

Jakie przysługuj Państwu prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Mają Państwo na podstawie RODO prawo do dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, a jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody (tj. np. przypadku marketingu bezpośredniego przy użyciu poczty e-mail lub wiadomości sms) – do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.,

W celu realizacji praw związanych z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych uprzejmie prosimy o kontakt z nami – dane kontaktowe zostały wskazane powyżej.

Przysługuje też Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie naruszenia przez nas przepisów o ochronie danych osobowych.,

Czy dane podlegają zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu ?
Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu i podejmowaniu decyzji, ani profilowaniu. Ginger up studio stosuje natomiast na swoich stronach internetowych pliki cookies (więcej informacji w odpowiednim rozdziale poniżej), które m.in. pozwalają gromadzić anonimowe dane statystyczne i służące wyświetlaniu reklam.
XI. Pliki cookies
XI. Pliki cookies

Definicje:
a) Cookies – dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe,
zapisywane i przechowywane na urządzeniach końcowych, za pośrednictwem
których Użytkownik ma dostęp i korzysta ze strony internetowej/aplikacji Serwisu
(Urządzenia),
b) Serwis – strona internetowa lub aplikacja Ginger up studio, który może być
odwiedzana przez Użytkowników bez konieczności ujawniania danych osobowych,
z wyłączeniem posiadanych przez Ginger up studio kont/profili firmowych w
mediach/portalach społecznościowych, które działają w oparciu o własne,
komunikowane użytkownikom i odwiedzającym takie konta/profile zasady
dotyczące prywatności i polityki plików cookies

Użytkownicy Serwisu pozostają anonimowi i wyłącznie dobrowolna decyzja
Użytkownika będzie miała wpływ, czy i kiedy dokona on rejestracji lub logowania
się w serwisie poprzez podanie swoich danych osobowych (o ile rejestracja czy
logowanie są w ramach Serwisu przewidziane).

Serwis może wykorzystywać pliki cookies, które umożliwiają korzystanie z jego
zasobów. Pliki cookies nie zawierają danych osobowych Użytkownika.
Użytkownik może zmienić w każdej chwili ustawienia swojej przeglądarki
internetowej w celu zablokowania obsługi plików cookies lub na bieżąco
uzyskiwać informacje o umieszczaniu plików cookies w swoim urządzeniu.
Wyłączenie plików cookies w przeglądarce nie pozbawia użytkownika dostępu do
zasobów Serwisu, ale może utrudnić wyszukiwanie zamieszczonych informacji.

Pliki cookies mają m.in. następujące funkcje: pozwalają poprawić szybkość
działania strony, umożliwiają działanie niektórych funkcjonalności na stronie,
utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której
Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i
hasła (w przypadku gdy system logowania jest stosowany), pomagają zrozumieć, w
jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia
ulepszanie ich struktury i zawartości, pozwalają gromadzić anonimowe dane
statystyczne, pozwalają gromadzić dane służące wyświetlaniu reklam bardziej
dostosowanych do zainteresowań.

Aby wyłączyć lub ograniczyć działanie plików cookies na swoim komputerze
prosimy zapoznać się z informacjami dostępnymi na witrynie producenta używanej
przez Państwa przeglądarki internetowej.

Cookies dzielą się na dwa rodzaje ze względu na czas ich przechowywania:
a) cookies sesyjne: pliki tymczasowe, które są przechowywane na Urządzeniu
Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki.
Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia.
Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych
osobowych, ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika;
b) cookies stałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do
momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie
Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm
cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych, ani
żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

W ramach Serwisu mogą być stosowane pliki cookies takie jak:
– „Niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w
ramach serwisu, np. umożliwiające korzystanie z sesji;
– „Funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez
Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie
wybranej wersji mobilnej/desktopowej, ostatnich fraz wpisywanych przez
użytkownika, wyglądu strony internetowej, itp.;
– „Analityczne” pliki cookies, umożliwiające monitorowanie aktywności
Użytkowników w serwisie.

Odnośniki do innych stron internetowych. Serwis może zawierać odnośniki i linki do innych stron, zamieszczane dla wygody i wiadomości Użytkownika, nie ponosi jednak odpowiedzialności za zamieszczane tam informacje i stosowane przez te serwisy polityki prywatności.