regulamin

zapoznaj się z regulaminem
– wstęp –

Regulamin Ginger up studio. Koniecznie przeczytaj cały. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania. Podpisanie oświadczenia o przeczytaniu i akceptacji regulaminu uznane zostaje jako świadoma zgoda na powyższe zapisy i uznane za obowiązujące obydwie strony. Każdy z uczestników zajęć zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania jego zasad. Potwierdza to przy rejestracji/ rezerwacji terminu na stronie https://app.fitssey.com/100715668. Regulamin ma również charakter oświadczenia obydwu stron i jest oparty o zasadę indywidualnego uzgodnienia obydwu stron. Osoby zapisujące się na wydarzenia organizowane w studio oświadczają, że przeczytały i akceptują poniższy regulamin.

Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania z usług Ginger up studio (dalej: „studio” „studia”), z siedzibą w Łodzi. Niniejszy dokument jest regulaminem w rozumieniu art. 384 kodeksu cywilnego i określa prawa oraz obowiązki stron Umowy o świadczenie usług treningu indywidualnego i grupowego.

Ginger up pilates studio – Wpisana do Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej.
REGON: 368725933 NIP: 7291489706

Administratorem danych jest firma Ginger Up Studio. NIP: 7291489706

Dane osobowe pobierane przy zapisach (imię i nazwisko oraz dane kontaktowe) przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji zapisów na wybrane warsztaty, zajęcia lub trening indywidualny. Dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim. Osoba zapisująca się ma w każdej chwili ma możliwość ich edytowania lub usunięcia.

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej mojestudiopilates.pl oraz https://app.fitssey.com/100715668

– ogólne zasady –
W studio zabrania się – spożywania napojów alkoholowych czy środków odurzających, palenia tytoniu, obraźliwego traktowania klientów lub personelu, używania sprzętu w przeznaczeniu innym niż ustalone, niszczenia mienia studio lub osób prywatnych.

Zajęcia prowadzi nauczycielka z wieloletnim doświadczeniem. Napoje woda, herbata są gratis. Grupy są kameralne od 3 do 4 osób. Studio przed każdymi zajęciami jest wietrzone i sprzątane, a sprzęt i maty dezynfekowane. Na trening najlepiej sprawdzają się dopasowane rzeczy. Wygodne ubranie, niekrępujące ruchów. Trenujemy boso lub skarpetkach. Buty będą potrzebne do przemieszczania się po studio. Koniecznie zmienione.

Na każde zajęcia grupowe obowiązuje rezerwacja miejsca przez aplikację: https://app.fitssey.com/100715668. Na zajęcia indywidualne rezerwacje przyjmowane są poprzez kontakt telefoniczny: 510168604 lub e-mail: gingerupstudio@gmail.com oraz zakładka „spotkania” w aplikacji fitssey – link powyżej.

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE ORAZ ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

1.1. Każda osoba, która przebywa na terenie Studia musi posiadać ważny karnet. W przypadku nieposiadania karnetu jest zmuszona opuścić Studio w trybie natychmiastowym.

Każdy karnet określa precyzyjnie czas oraz personalia osoby uprawnionej do przebywania na terenie studia w wybranych terminach, na określonych w regulaminie zasadach. Nie można przebywać w studio poza wyznaczonymi warunkami.

1.2. Godziny oraz rodzaje zajęć są umieszczone w grafiku dostępnym na stronie internetowej https://app.fitssey.com/100715668

1.3. Realizujmy zajęcia w formie grupowej lub indywidualnej. Istnieje również opcja wynajmu sali w celu zrealizowania samodzielnych treningów.

1.4. Klient zobowiązuje się do niezwłocznego informowania studia o zmianie danych osobowych.

1.5. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania. Podpisanie oświadczenia o przeczytaniu i akceptacji regulaminu uznane zostaje jako świadoma zgoda na powyższe zapisy i uznane za obowiązujące obydwie strony.

1.6. Recepcjonista ma prawo nie wpuścić klienta do Studio na zajęcia, których wcześniej nie opłacił.

1.7. Pracownicy administracji wraz z kierownictwem mają prawo zdecydować o niewpuszczeniu na teren Studio lub niedopuszczeniu do zajęć dowolnej osoby bez podania przyczyny, jeśli uznają, że wpływa to na bezpieczeństwo lub komfort pozostałych klientów.
a. Pracownicy administracji, jak i kierownictwo mogą podjąć taką decyzję w dowolnym momencie prowadzenia zajęć czy przebywania Klienta na zajęciach.

1.8. Studio informuje, iż przedmiotem usługi jest możliwość skorzystania z umiejętności trenera. Zajęcia prowadzone w Studio, są zajęciami technicznymi, opartymi o konkretną technikę lub elementy techniczne o charakterze sportowym.

1.9. Studio nie oferuje swoim klientom ćwiczenia z wykorzystaniem muzyki na zajęciach. Obecność muzyki lub jej brak w żadnym stopniu nie jest elementem usługi, a Klient deklaruje, że muzyka lub jej brak nie wpływa na decyzję o zakupie karnetu, jednocześnie został poinformowany, że część pracowników słucha utworów dla poprawy własnego nastroju. Klient taką deklarację składa, podpisując oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu lub umowę.

1.10. Trener w Studio prowadzi zajęcia specjalistyczne, techniczne lub oparte na krótkich sekwencjach połączonych ruchów. Wszelkie zajęcia rytmiczne są oparte o wyklaskiwanie rytmu, wyliczanie rytmu i taktów lub odpowiednie komendy głosowe. Wszelka muzyka wykorzystana w tle, jeśli jest używana to tylko i wyłącznie prywatnie przez pracownika (trenera).

– organizacja –

Zapisy na wszystkie wydarzenia grupowe w studio odbywają się w formie rezerwacji przez stronę https://app.fitssey.com/100715668. Na każde spotkanie mamy ograniczoną liczbę miejsc. Treningi trwają do 50 minut. Nie prowadzimy zapisów w innej formie – telefonicznie lub mailowo.

Rezerwacje na spotkania indywidualne odbywają się przez kontakt mailowy: gingerupstudio@gmail.com, telefoniczny (sms) 510-168-604, stronę internetową: https://app.fitssey.com/100715668
Treningi trwają do 50 minut. Terminy i miejsce treningów są ustalane bezpośrednio z trenerem lub przez zakładkę wizyty w systemie fitssey.

Uczestnik powinien stawić się punktualnie na umówionym treningu, zalecane jest przybycie 5 min wcześniej, aby przygotować się do zajęć.

Zajęcia grupowe/ indywidualne zaczynają się punktualnie. W przypadku spóźnienia więcej niż 5 minut, klient nie zostaje wpuszczony na zajęcia lub musi poczekać na decyzję trenera. Uczestnik zobowiązany jest do poinformowania trenera o spóźnieniach lub nieobecności.

W przypadku kiedy Uczestnik spóźni się na trening następuje odliczenie czasu spóźnienia od czasu trwania treningu. Natomiast spóźnienie Trenera oznacza, że poświęci on swój czas, by trening trwał tyle, ile założono.

Spotkania grupowe odbywają się w zamkniętych grupach. Konieczne jest rezerwacja miejsca, nie ma możliwości uczestniczyć w spotkaniach bez rezerwacji. Spotkania odbywają się dla określonych osób.

Trener zastrzega sobie prawo do odwołania lub przesunięcia treningów z powodów osobistych.

Do korzystania z zajęć w studio ma prawo osoba pełnoletnia, posiadająca ważny karnet. Osoby do 16 roku życia mogą uczestniczyć w zajęciach po okazaniu pisemnej zgody prawnego opiekuna.

Uczestnik zajęć oświadcza, że jest zdrowy i nie ma przeciwwskazań do podejmowania treningów w Studio. Ćwiczący nie może znajdować się pod wpływem alkoholu bądź innych substancji odurzających. Każdy klient zobowiązany jest do podpisania stosownego oświadczenia podczas pierwszego treningu. Klient uczestniczy w zajęciach na własną odpowiedzialność.

– zasady uczestnictwa w treningach indywidualnych –

  1. Obwiązuje umowa, podpisywana podczas pierwszego treningu oraz rejestracja w systemie https://app.fitssey.com/100715668
  2. Terminy spotkań ustalmy indywidualnie poprzez e-mail lub na pierwszym treningu. Rezerwacji terminów można dokonać również przez system do rezerwacji fitssey. Terminy treningów zostają wpisane do systemu, klient ma do nich wgląd. W razie jakichkolwiek problemów klient zobowiązany jest poinformować nauczyciela lub właścicielkę.
  3. Nie ma możliwości przekładania treningów, zmiany terminów. W przypadku nieobecności udostępniamy w formie online plan kilku ćwiczeń. Dostępne online po uprzednim zgłoszeniu poprzez e-mail.
  4. Rezygnacja z usług tzn. spotkania indywidualne jest możliwa z 2-tygodniowym wyprzedzeniem. Należy to zgłosić poprzez e-mail: gingerupstudio@gmail. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do wykorzystania karnetu w ciągu 14 dni wypowiedzenia. Po otrzymaniu zgłoszenia klient zostanie poinformowany o dalszych procedurach.

zasady uczestnictwa w treningach grupowych –

  1. Rezerwacji miejsca na warsztaty/zajęcia grupowe można dokonać wyłącznie poprzez stronę: https://app.fitssey.com/100715668
  2. Potwierdzeniem wpisania na listę uczestników jest płatność online.
  3. Karnety na zajęcia są czasowe. Przy każdej kart znajduje się informacja o ważności karty.
  4. Warsztat/zajęcia grupowe stanowią całość. Uczestnicy zobowiązują się do uiszczenia opłaty w całości, biorąc na siebie konsekwencje ewentualnych nieobecności i zmiany planów życiowych.
  5. Zajęcia trwają od września do lipca. Karnety są automatycznie przedłużane.
  6. Rezygnację z zajęć należy zgłosić 2 tygodnie przed końcem miesiąca.

– rezygnacja, reklamacje, wypowiedzenia –

Składanie reklamacji: Prosimy o wiadomość e-mail: gingerupstudio@gmail.com
Wiadomość powinna zawierać następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail lub adres do korespondencji, nr telefonu oraz przyczynę reklamacji lub rezygnacji oraz numer transakcji.

Reklamacja zostanie rozpatrzona od 14 do 30 dni, w zależności od przyczyny. Obowiązuje 2-tygodniowy okres wypowiedzenia. Podczas trwania okresu wypowiedzenia uczestnik zobowiązany jest do uczestniczenia w zajęciach. Inne rozwiązania ustalmy indywidualnie. Osoba do kontaktu: Karolina Lewińska – e-mail: gingerupstudio@gmail.com

Wszystkie decyzje muszą zostać zatwierdzone przez właściciela firmy.

Rezygnacja z usług tzn. zajęcia grupowe, warsztaty, spotkania indywidualne jest możliwa z 2-tygodniowym wyprzedzeniem. Należy to zgłosić poprzez e-mail: gingerupstudio@gmail.com. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do wykorzystania karnetu w ciągu 14 dni wypowiedzenia. Po otrzymaniu zgłoszenia klient zostanie poinformowany o dalszych procedurach.

Wszystkie treningi rozpoczynają się punktualnie. W przypadku spóźnienia więcej niż 5 minut, klient nie zostaje wpuszczony na zajęcia lub musi poczekać na decyzję trenera. Uczestnik zobowiązany jest do poinformowania trenera o spóźnieniach lub nieobecności poprzez sms na numer tel. 510168604
Obowiązuje 14- dniowe wypowiedzenie.

– akceptowane formy płatności –

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione produkty:
> płatność za pomocą bramki płatniczej Przelewy24 – usługi świadczonej przez PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podnumerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887.”

– informacja o procedurze reklamacyjnej –

Klient może zgłosić reklamację dotyczącą działania serwisu oraz świadczonych usług pisemnie na adres gingerupstudio@gmail.com. W reklamacji należy zawrzeć IMIĘ, NAZWIISKO, ADRES E-MAIL, NUMER TELEFONU, NUMER TRANSAKCJI. Administrator rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi w terminie 30 DNI w formie PISEMNEJ ONLINE.


– covid 19 –

Jako uczestnik wydarzeń i zajęć oświadczam:
Nie jestem osobą zakażoną wirusem SARS CoV-2 (koronawirus), ani w okresie ostatnich 14 dni przed wydarzeniem nie miałem kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem. Zobowiązuję się stosować do wszelkich zasad sanitarnych i epidemiologicznych obowiązujących w miejscu i w trakcie wydarzeń. Zobowiązuję się zachować powszechnie obowiązujące zasady zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa wskazane przez Sanepid.
Uczestnictwo w wydarzeniu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przekazanie poniższych danych Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym, w przypadku wystąpienia podejrzeń zakażenia wirusem.

§2 CENNIK, OPŁATY ORAZ CHARAKTERYSTYKA KARNETÓW

2.1. Uczestnik ma prawo korzystać z zajęć po wcześniejszym opłaceniu ich przez stronę https://app.fitssey.com/100715668

2.2. Płatności za zajęcia przyjmujemy do 20. dnia każdego miesiąca – karnety są automatycznie przedłużane.

aktualne ceny znajdziesz na stronie z zapisami.

*cena zawiera opłatę za trening + prowizję za płatności online + podatek Vat

2.3. Otrzymanie karnetu jest równoznaczne z wykupieniem jednorazowego wejścia lub wybranego karnetu – zgodnie zobowiązującym cennikiem, akceptacją regulaminu przez Klienta podczas rejestracji.

Klient, który korzysta ze Studia lub przystępuje do zajęć deklaruje, iż przeczytał, zaakceptował oraz podpisał regulamin bez zastrzeżeń i nie deklarował zmian w zapisach.

2.4. Karnet jest imienny, a jego cena jest zależna od rodzaju zajęć jakie wybrał. Cennik widniejący na stronie https://app.fitssey.com/100715668

Zajęcia trwają od września do lipca – z możliwością rezygnacji. Zapisujesz się na dany kurs – na rok – możesz zrezygnować najpóźniej 2 tygodnie przed następnym miesiącem. Zapisujesz na wybrany termin lub terminy.

2.5. Promocje cenowe są ustalone przez Ginger up studio i mają określony czas trwania. Promocje ogłaszane są za pomocą wiadomości mailowych, strony Facebook oraz bezpośrednio przy recepcji studia i kierowane są do poszczególnych odbiorców (stali klienci, nowi klienci, subskrybenci, Facebooka, odbiorcy newslettera) i dotyczą zawsze uczestnika, do którego dotarła dedykowana wiadomość. Promocje się nie łączą.

§3 NIEOBECNOŚCI, , ODWOŁYWANIE ZAJĘĆ

3.1. W wypadku, kiedy kursant nie może uczestniczyć w swoich zajęciach zobowiązany jest do powiadomienia recepcję studia poprzez sms lub e-mail.

3.2. Ginger up studio zastrzega, iż przedmiotem usługi są rezerwacje terminów na dane zajęcia, polegające na tym, że uczestnik wykupuje karnet w formie rezerwacji terminu oraz wybranego miejsca na grupie na dane zajęcia. Rezerwacja jest rozumiana jako każdorazowa deklaracja uczestnictwa na zajęciach na wybrany dzień i godzinę. Są to nietypowe zajęcia i posiadają określoną ciągłość, a grupy są niewielkie i kameralne. Co za tym idzie, Ginger up studio nie ma możliwości dopisania nowych osób do grup, które już wystartowały, tak więc rezerwacja miejsca jednej kursantki nie może być wymieniona na nową kursantkę, ze względu na wymaganą ciągłość zajęć. Brak obecności powoduje omijanie kluczowych lekcji, które są dedykowane pod kolejne spotkania i podzielone tematycznie.

W przypadku wykupienia karnetu rezerwujesz miejsce na konkretny termin. Każda data to osobna rezerwacja. Po przekroczeniu terminu (daty) karnet i możliwość jego wykorzystania wygasa. Niewykorzystany karnet jest terminowy i nie może przejść na inną osobę ani na następny miesiąc.

3.3. Należy poinformować studio o swojej nieobecności.

3.5. W wypadku odwołania zajęć z winy instruktora lub Ginger up studio zajęcia te będą odrabiane we wskazanym przez właścicielkę studia terminie lub uczestnik ma prawo do wykorzystania tego wejścia na dowolnych innych zajęciach za zgodą właścicielki. Klient zobowiązany jest do dostosowania się do propozycji nauczyciela lub właścicielki.

a. Ginger up studio zobowiązuje się do poinformowania uczestników o ewentualnym odwołaniu zajęć z winy trenera poprzez sms lub e-mail, wskazany przez klienta przy rejestracji.

3.6. Ginger up studio zastrzega sobie prawo do łączenia grup w momencie, gdy liczba kursantek spada poniżej 3. osób. Grupy będą łączone wg. najbliższego względem siebie stopnia zaawansowania. Klient zostanie poinformowany o zmianie. Klient zobowiązany jest do dostosowania się do propozycji trenera.

§4 BEZPIECZEŃSTWO

4.1. Uczestnik zobowiązuje się nie spóźniać na zajęcia. Po rozpoczęciu zajęć recepcja oraz trener mają prawo nie wpuścić spóźnionej osoby na salę, powołując się na jej bezpieczeństwo (brak poprawnej rozgrzewki). Jeżeli mimo zaleceń recepcji lub trenera uczestnik chce uczestniczyć w zajęciach, deklaruje, że zdaje sobie sprawę z ryzyka kontuzji i w razie jakiegokolwiek zdarzenia, w wyniku którego w tym dniu dozna uszczerbku na zdrowiu lub niepożądanych uszkodzeń ciała deklaruje, że nie będzie rościł praw do odszkodowania i zadośćuczynienia zarówno w kierunku studia, jak i trenera prowadzącego. Deklaracja ta jest ustna z udziałem minimum dwóch świadków.

4.2.Trener zobowiązuje się rozpoczynać i kończyć zajęcia zgodnie z grafikiem. Grafik jest dostępny na stronie https://app.fitssey.com/100715668.
4.3. Ginger up studio informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia klienta Studio. Jednocześnie klient deklaruje, iż nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku doznania kontuzji lub uszczerbku na zdrowiu, który został doznany w wyniku niedostosowania się do poleceń i uwag instruktora lub korzystania ze sprzętu w sposób niezgodny z instrukcją. Klient taką, szczegółową deklarację składa, podpisując oświadczenie zdrowotne oraz oświadczenie znajomości akceptacji regulaminu.

4.4. Teren Studio jest w pełni terenem prywatnym i nie jest przestrzenią publiczną ani nie jest miejscem ogólnodostępnym. Na terenie Studio znajdować się mogą tylko określone osoby, w określonych godzinach i spełniające określone kryteria wynikające z niniejszego regulaminu. Nie jest dozwolone, by osoby postronne bez względu na reprezentowany podmiot mogły swobodnie poruszać się po terenie placówki. Każda próba zakłócenia pracy trenerów lub administracji będzie skutkowała wezwaniem odpowiednich służb pod zarzutem utrudniania pracy oraz nękania. Każdorazowo będzie nakładana również kara dla osób postronnych utrudniających pracę, w skali godzinowej stawki względem dziennego obrotu Studio jak zadośćuczynienie za zakłócanie poprawnej pracy placówki i brakiem możliwości wykonywania swojej pracy.

4.5.Ginger up studio informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia miejsca prowadzenia zajęć. Zastrzega się, by nie pozostawiać wartościowych rzeczy w szatni bez nadzoru i zabierać takowe ze sobą na salę, w celu zminimalizowana ryzyka kradzieży oraz zgubienia cennych rzeczy. Uczestnik deklaruje, że nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania w przypadku, gdy kradzież lub pozostawione w szatni rzeczy doznają uszkodzenia lub zaginą w momencie, gdy nie dochował szczególnej staranności w celu ich zabezpieczenia (zabrania ich ze sobą na salę), mimo zaleceń ze strony studia. Uczestnik taką deklarację składa, podpisując oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu.

4.6. Podczas zajęć uczestnik jest zobowiązany do informowania instruktora o złym samopoczuciu, kontuzjach, zaleceniach lekarskich oraz wszelkich zdarzeniach, które zagrażają zdrowiu jego oraz pozostałych osób na sali.

4.7 . Przebywać na Sali mogą uczestnicy jedynie w stroju sportowym, wskazanym przez trenera oraz w obuwiu zmiennym (lub boso – w zależności od rodzaju zajęć).

4.8. Osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających będą natychmiast wypraszane ze studia. Przy próbie stawiania jakiegokolwiek oporu administracja, recepcja oraz trener mają prawo wezwać policję, argumentując to bezpieczeństwem pozostałych uczestników zajęć.
4.9. Należy usunąć wszystkie ostre elementy ubioru i biżuterię przed przystąpieniem do użytkowania sprzętu znajdującego się na salach Ginger up studio. Odmowa ściągnięcia biżuterii wiąże się z koniecznością wpłacenia, przez uczestnika, kaucji w wysokości 500zł. Kaucja zostaje zwrócona, jeśli sprzęt, którego używał kursant, nie zostanie uszkodzony.
4.10. Osoba niewykonująca poleceń instruktora oraz zachowująca się w sposób, który zagraża zdrowiu i życiu pozostałych uczestników zajęć, zostanie natychmiast wyproszona z sali oraz z Ginger up studio . Takich zajęć nie ma prawa odrabiać na zasadach wypisanych wyżej.
4.11 . Uczestnicy mają obowiązek zgłosić wszelkie zauważone uszkodzenia od razu trenerowi lub recepcji studia. Użytkowanie sprzętu przez uczestnika niezgodne z jego przeznaczeniem oraz spowodowanie szkód zgodnie z Kodeksem Cywilnym będzie skutkowało koniecznością pokrycia kosztów naprawy szkód zależną od wyceny szkody przez osobę lub firmę, która będzie likwidowała tę szkodę.
4.13. Uczestnik nie ma prawa przebywać na Sali Treningowej poza zajęciami ze względów bezpieczeństwa. Na salę uczestnicy wchodzą razem z trenerem. Zastrzegamy możliwość rozwiązania grupy, jeśli nie zostanie spełniona minimalna ilość wykupionych karnetów.

§6 SIŁA WYŻSZA

6.1 Przez Siłę Wyższą rozumie się zdarzenia pozostające poza kontrolą każdej ze Stron, których nie mogły one przewidzieć ani zapobiec, a które zakłócają lub uniemożliwiają realizację Umowy.
6.2 W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 7 dni, powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie.
6.3 W przypadku wystąpienia Siły Wyższej, placówka jest uprawniona do przejścia na tryb nauczania/prowadzenia zdalnego lub realizacji usługi w formie „zajęć online” do końca trwania umowy, co jest integralną częścią umowy pomiędzy Placówką i Klientem.
6.4 W przypadku, gdy Klient z obiektywnych względów nie ma możliwości korzystania z usługi na tożsamym poziomie, dopuszcza się możliwość zamrożenia usługi do czasu ustania Siły Wyższej, tym samym przedłużając czas trwania umowy o analogiczny okres zamrożenia, w którym usługa nie była świadczona.
6.5 Forma realizacji usługi po wystąpieniu Siły Wyższej zostanie przedstawiona Klientowi niezwłocznie po reorganizacji placówki i zapoznaniu się z aktualnymi wytycznymi odpowiednich służb wraz z nowo obowiązującym prawem oraz udostępniona za pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacji z Klientem.
6.6 Klient będzie mógł zapoznać się z nowymi zasadami realizacji usługi oraz dokonać ich akceptacji w przypadku chęci kontynuowania usługi. W przypadku braku akceptacji w ciągu 7 dni od komunikatu dochodzi do automatycznego zamrożenia usługi do czasu ustania Siły Wyższej.
6.7 W przypadku akceptacji sposobu realizacji usługi placówka zobowiązuje się do zachowania najwyższego, obiektywnie możliwego w danej sytuacji poziomu realizacji usługi na wcześniej ustalonych zasadach cenowych. Poziom merytoryczny nie ulegnie zmianie, jedynie środki techniczne realizacji usługi zostaną dostosowane do aktualnej sytuacji w możliwie nieinwazyjny dla Klienta sposób.
6.8 Klient wyraża świadomie zgodę na zastosowanie wyżej opisanego trybu w sytuacji wystąpienia Siły Wyższej akceptując regulamin i nie wnosi do niego uwagę.

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Ze względu na fakt, iż integralną częścią usługi może być również utrwalenie uczestnictwa klientów w zajęciach, Uczestnik zajęć oświadcza, że wyraża zgodę na używanie jego wizerunku w przypadku utrwalania zdjęć podczas zajęć, warsztatów czy eventów, zarówno w postaci foto, jak i wideo i nie będzie rościł sobie praw majątkowych z powodu ich wykorzystania. Klient zostanie każdorazowo poinformowany, jeśli na miejscu pojawi się osoba utrwalająca foto lub video. Na prośbę uczestnika zajęć każdorazowo Studio usunie zdjęcie lub wideo, na którym wypadł niekorzystnie. Zdjęcia będą publikowany tylko przez kanały należące lub powiązane ze Studiem. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na utrwalanie materiałów, prosimy nie pozować i usunąć się z przestrzeni zdjęcia lub video oraz poinformować o tym osobę wykonującą materiały w momencie jego powstawania, tak by mogła w odpowiednim czasie zareagować w przypadku np. zdjęć grupowych czy ujęć video, gdzie inni uczestnicy chcieliby zostać utrwaleni. Materiały są wykorzystywane do promocji zajęć oraz w celach marketingowych, ale też wielokrotnie są przedmiotem usługi, którą jest utrwalenie warsztatów, ćwiczeń czy relacja uczestnictwa danej osoby/ grupy osób w zajęciach, co jest ujęte w ofercie usługi lub oferowane słownie. Materiały nie będą wykorzystywane komercyjnie i nie będą przekazywane osobom trzecim. Materiały nie będą wykorzystywane i tworzone wbrew obowiązującym w Polsce przepisom.

7.2. Zabrania się rejestrowania, utrwalania i rozpowszechniania za pomocą foto, video czy ścieżki dźwiękowej z pobytu na terenie Studia bez zgody organu odpowiedzialnego za takie zezwolenia. Każda próba utrwalenia pobytu na terenie Studia, zajęć, wizerunku trenera czy innych uczestników zajęć zostanie bezwzględnie zgłaszana do organów odpowiedzialnych za ochronę tych praw i kierowana na drogę sądową bez możliwości polubownego rozwiązania sprawy

7.3. Sposób prowadzenia zajęć, sekwencje ruchów, metodyka oraz całokształt organizacyjny jest autorskim tworem przygotowanym przez kierownictwo studia Ginger up studio jak i samych trenerów na podstawie poszczególnych umów. Całość ta jest objęta prawami autorskimi i zastrzega się, że jest wyłączną własnością Ginger up studio lub innych podmiotów jeśli wynika tak z odrębnej umowy. Wszelka próba kopiowania, udostępniania, naśladowania oraz zwielokrotniania w oparciu o ustawę o prawach autorskich, znajdzie swoje konsekwencje na drodze sądowej, bez możliwości polubownego rozwiązania sprawy.

7.4. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania. Podpisanie oświadczenia o przeczytaniu i akceptacji regulaminu uznane zostaje za świadomą zgodę na powyższe zapisy i uznane za obowiązujące obydwie strony.

7.5. Regulamin ma również charakter oświadczenia obydwu stron i jest oparty o zasadę indywidualnego uzgodnienia obydwu stron.

7.6. Sytuacje nieprzewidziane, nieujęte w niniejszym regulaminie będą rozpatrywane indywidualnie. 4.7. W związku z rozporządzeniem Unijnym RODO informujemy, że informacje o tym w, jaki sposób są przetwarzane Wasze dane, są dostępne https://app.fitssey.com/100715668 przy rejestracji.

§8 ODSTĄPIENIA I REKLAMCAJE

8.1 Zamawiający, będący konsumentem może odstąpić od umowy zawartej na odległość w ciągu 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, wysyłając oświadczenie Wykonawcy.

8.2 Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się w chwili podpisania Umowy.

8.3 Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail: gingerupstudio@gmail.com. Dane kontaktowe: nazwa, adres, e-mail.

8.4 Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w ust. 3 adres. Wykonawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

8.5 Obowiązuje 14 dniowe wypowiedzenie.

§9 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMCAJI I DOCHODZIENIA ROSZCZEŃ

9.1 Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

9.2 Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej z Usługodawcą. b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Usługodawcą. c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

9.3 Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/4.

Ginger up pilates studio.