§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Treningi  prowadzone są przez nauczycielkę ruchu Karolinę Lewińską. Posiadającą niezbędne kwalifikacje do prowadzania treningów grupowych i indywidualnych.
 • Niniejszy dokument jest regulaminem w rozumieniu art. 384 kodeksu cywilnego i określa prawa oraz obowiązki stron Umowy o świadczenie usług treningu personalnego i grupowego.

 

I. ORGANIZACJA

 • Osoby zapisujące się na wydarzenia organizowane w studio oświadczają, że przeczytały i akceptują poniższy regulamin.
 • Zapisy na wszystkie wydarzenia organizowane w studio odbywają się w formie rezerwacji poprzez kontakt: mailowy gingerupstudio@gmail.com, telefoniczny lub SMS (tel. 510-168-604), aplikacje: Messenger i Instagram, albo osobiście. Na każde spotkanie mamy ograniczoną liczbę miejsc.
 • Aby potwierdzić swoją rezerwację osoba zamawiająca zobowiązana jest w ciągu 2 dni do uiszczenia pełnej opłaty przelewem. Nieopłacona rezerwacja przepada.
 • Treningi trwają 50 minut
 • Terminy zajęć są ustalane bezpośrednio z trenerem.
 • Uczestnik powinien stawić się punktualnie na umówionym treningu, zalecane jest przybycie 10min wcześniej, aby przygotować się do zajęć.
 • Zajęcia grupowe zaczynają się punktualnie. W przypadku spóźnienia więcej niż 5 minut, klient nie zostaje wpuszczony na zajęcia lub musi poczekać na decyzję trenera.
 • Uczestnik zobowiązany jest do poinformowania trenera o spóźnieniach lub nieobecności.
 • Trening personalny może zostać odwołany bez żadnych konsekwencji przez Uczestnika z 24 godzinnym wyprzedzeniem. W przypadku kiedy Uczestnik nie poinformuje Trenera o odwołaniu treningu na co najmniej 24 godzin przed rozpoczęciem treningu, Trening zostaje uznany za przeprowadzony.
 • W przypadku kiedy Uczestnik spóźni się na trening następuje odliczenie czasu spóźnienia od czasu trwania treningu. Natomiast spóźnienie Trenera oznacza, że poświęci on swój czas, by trening trwał tyle, ile założono.
 • W przypadku niepojawienia się klienta na treningu personalnym lub grupowym, trening  zostaje uznany przez trenera za przeprowadzony.
Dane osobowe pobierane przy zapisach (imię i nazwisko oraz dane kontaktowe) przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji zapisów na wybrane warsztaty. Administratorem danych jest firma Ginger Up Studio. Dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim ani wykorzystywane w celach marketingowych. Osoba zapisująca się ma w każdej chwili ma możliwość ich edytowania lub usunięcia.
Spotkania odbywają się w zamkniętych grupach. Konieczne jest rezerwacja miejsca, nie ma możliwości uczestniczyć w spotkaniach bez rezerwacji. Spotkania odbywają się dla określonych osób.
Trener zastrzega sobie prawo do odwołania lub przesunięcia treningów z powodów osobistych.

2. Wypowiedzenie umowy/rezygnacja z zajęć

 • Swoją obecność na zajęcia można odwołać dwa tygodnie przed zajęciami. Istnieje możliwość odrobienia zajęć, po uzgodnieniu z właścicielką. Jeśli spotkania, zajęcia lub warsztat zostaną odwołane w dniu, w którym się odbywają, opłata nie jest zwracana. Nie można jej odrobić w innym terminie. Jeśli sytuacja nie dzieje się często jest możliwość zaoferowania swojego miejsca innej osobie. Właściciel studio musi zostać o tym poinformowany.
 • Rezygnacja z zajęć jest możliwa z 2 tygodniowym wyprzedzeniem.

 

 • do korzystania z zajęć w studio ma prawo osoba pełnoletnia, posiadająca ważny karnet.
 • osoby do 16 roku życia mogą uczestniczyć w zajęciach po okazaniu pisemnej zgody prawnego opiekuna.
 • uczestnik zajęć jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem. Zakup karnetu lub biletu na warsztaty oznacza akceptacje regulaminu.
 • uczestnik zajęć oświadcza, że jest zdrowy i nie ma przeciwwskazań do podejmowania treningów w Studio.
 • ćwiczący nie może znajdować się pod wpływem alkoholu bądź innych substancji odurzających.
 • klient uczestniczy w zajęciach na własną odpowiedzialność.
 • plan zajęć oraz cennik zajęć dostępny jest na stronie internetowej mojestudiopilates.pl
 • w przypadku zdarzeń losowych informacja o zastępstwie lub odwołaniu zajęć zostanie umieszczona na stronie internetowej studia oraz na portalu społecznościowym Facebook.
 • zakupiony karnet lub bilet jest imienny.
 • każdy zakupiony karnet należy wykorzystać w odpowiednim czasie, informacja o ważności karnetów znajduję się w zakładce cennik.
 • klient ma obowiązek poinformować o swojej nieobecności.
 • w studio obowiązuje zmiana obuwia.

II.

COVID-19

Jako uczestnik wydarzeń i zajęć oświadczam:

 • nie jestem osobą zakażoną wirusem SARS CoV-2 (koronawirus), ani w okresie ostatnich 14 dni przed
  wydarzeniem nie miałem kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem
 • zobowiązuję się stosować do wszelkich zasad sanitarnych i epidemiologicznych obowiązujących w miejscu i w
  trakcie wydarzeń
 • zobowiązuję się zachować powszechnie obowiązujące zasady zapobiegania rozprzestrzeniania się
  koronawirusa wskazane przez Sanepid.

Uczestnictwo w wydarzeniu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przekazanie poniższych danych Głównemu
Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym, w przypadku wystąpienia podejrzeń zakażenia wirusem.
Uczestnictwo w wydarzeniu jest jednoznaczne z akceptacją REGULAMINU UCZESTNICTWA W WYDARZENIACH

III.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: mojestudiopilates.pl

W studio zabrania się:

 • spożywania napojów alkoholowych czy środków odurzających.
 • palenia tytoniu.
 • obraźliwego traktowania klientów lub personelu.
 • używania sprzętu w przeznaczeniu innym niż ustalone.
 • niszczenia mienia studio lub osób prywatnych.

Regulamin zajęć grupowych w Ginger Up. pilates studio.

Każdy z uczestników zajęć zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania jego zasad. Potwierdza to własnoręcznym podpisem na pierwszych zajęciach lub poprzez e-email.

 Zasady uczestnictwa w zajęciach cyklicznych, kursach

 1. Zapisu na zajęcia można dokonać poprzez wiadomość e-mail lub telefonicznie
 2. Potwierdzeniem wpisania na listę uczestników jest mail zawierający
  informacje o płatności i terminie zajęć.  Przelew lub jego potwierdzenie (wysłane na adres: gingerupstudio@gmail.com
 3. Na dokonanie przelewu są dwa dni.
 4. Karnety na zajęcia są czasowe tzn, miesiąc od daty zakupu/ pierwszych zajęć.
 5. Terminy zajęć są z góry ustalone, podane w mailu oraz w opisie kursu. Uczestnik zapisuję się z góry na 4 lub 8 zajęć.
 6. W przypadku nieobecności na zajęciach danego cyklu, nie przysługuje zwrot
  pieniędzy, ani możliwość uczestniczenia (odrobienia) w zajęciach kolejnego
  cyklu. Obowiązuje 2 tygodniowe wypowiedzenie.

 

 Zasady uczestnictwa w  warsztatach

 1. Warsztat stanowi całość. W związku z tym uczestnicy zapisując się
  na niego zobowiązują się do uiszczenia opłaty w całości, biorąc na siebie
  konsekwencje ewentualnych nieobecności i zmiany planów życiowych.
 2.  Rezygnacja z kursu lub warsztatu 10 dni przed jego rozpoczęciem umożliwia
  zwrot wpłaconej zaliczki lub całej kwoty (jeśli taka została wcześniej
  uiszczona)

W razie jakichkolwiek problemów klient zobowiązany jest poinformować nauczyciela lub właścicielkę.

Dodaj komentarz

error: kopiowanie wyłączone